انجمن شاهنامه‌خوانی

انجمن شاهنامه‌خوانی در خانه هنر

انجمن شاهنامه‌خوانی در خانه هنر از سال ۱۳۹۱ فعاليت خود را آغاز نمود. از زمان شروع به کار انجمن تا سال ۱۳۹۴ داستان‌های رستم و سهراب و رستم و اسفندیار بررسی می‌شد اما از سال ۱۳۹۴ بررسی شاهنامه از آغاز کتاب در دستور کار انجمن قرار گرفت.

ویدئوهایی که در وب سایت چهارراه می‌بینید، خوانش و بررسی شاهنامه از آغاز آن است. نشست‌های شاهنامه‌خوانی با مدیریت و تدريس دكتر علی امینی برگزار می‌شود.

خانه هنر در تلگرام

دکتر علی امینی

علی امینی علی امینی از مدرسین فعال حوزه زبان‌های باستانی است. وی در سال ۱۳۸۰ مدرک کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز اخذ نمود. پس از آن تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد ابتدا در رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی و سپس زبان‌شناسی (گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان) ادامه داد. در دوره دکترا رشته ادبیات حماسی را انتخاب کرد و سال ۱۳۹۱ در این مقطع فارغ‌التحصیل شد.

دکتر امینی هم‌اکنون به تدریس زبان‌های فارسی باستان، پهلوی و اوستایی در خانه هنر مشغول است.

۱۳۹۴/۲/۲۵ - جلسه اول

مقدمه کتاب

۱۳۹۴/۳/۸ - جلسه دوم

پادشاهی کیومرث - ۱

۱۳۹۴/۳/۲۲ - جلسه سوم

پادشاهی کیومرث - ۲

۱۳۹۴/۳/۲۹ - جلسه چهارم

پادشاهی هوشنگ

۱۳۹۴/۴/۵ - جلسه پنجم

پادشاهی تهمورث - ۱

۱۳۹۴/۴/۱۳ - جلسه ششم

پادشاهی تهمورث - ۲ و پادشاهی جمشید - ۱

۱۳۹۴/۴/۱۷ - جلسه هفتم

پادشاهی جمشید - ۲

۱۳۹۴/۴/۲۴ - جلسه هشتم

پادشاهی ضحاک - ۱

۱۳۹۴/۴/۳۱ - جلسه نهم

پادشاهی ضحاک - ۲

۱۳۹۴/۶/۶ - جلسه دهم

پادشاهی ضحاک - ۳

۱۳۹۴/۶/۲۷ - جلسه یازدهم

زاده‌شدن فریدون

۱۳۹۴/۷/۱۰ - جلسه دوازدهم

بالیدن فریدون

۱۳۹۴/۷/۱۷ - جلسه سیزدهم

کاوه آهنگر

۱۳۹۴/۷/۲۴ - جلسه چهاردهم

رفتن فریدون به جنگ ضحاک

۱۳۹۵/۵/۲۲ - جلسه پانزدهم

پادشاهی فریدون - ۱

۱۳۹۵/۶/۵ - جلسه شانزدهم

پادشاهی فریدون - ۲

۱۳۹۵/۶/۱۲ - جلسه هفدهم

پادشاهی فریدون - ۳

۱۳۹۵/۶/۱۹ - جلسه هجدهم

بخش کردن جهان بین ایرج و سلم و تور - ۱

۱۳۹۵/۶/۱۶ - جلسه نوزدهم

بخش کردن جهان بین ایرج و سلم و تور - ۲